Kalibračné laboratórium

  • Presnosť merania: kalibrácia zabezpečuje, že meracie zariadenie poskytuje presné výsledky, ktoré sú základom pre kvalitné rozhodovanie v mnohých priemyselných a vedeckých aplikáciách.
  • Splnenie regulačných a certifikačných požiadaviek:Mnohé priemyselné odvetvia majú predpisy alebo normy, ktoré vyžadujú pravidelnú kalibráciu meracích zariadení.
  • Dokumentácia a záznamy: kalibrácia poskytuje dôkaz o správnej funkčnosti meracieho zariadenia, čo môže byť užitočné pri auditoch, vyšetrovaniach alebo súdnych sporoch.
  • Predĺženie životnosti zariadenia: pravidelná kalibrácia a údržba môže predĺžiť životnosť meracieho zariadenia.
Kalibračné laboratórium W-Technika group s.r.o. sa špecializuje na kalibráciu termokamier a pyrometrov, ktoré sa používajú a sú nevyhnutné pre rôzne priemyselné, vedecké a výskumné aplikácie. Náš tím odborníkov je nielen vysoko kvalifikovaný, ale aj pravidelne školený v oblasti najnovších technológií a postupov, aby mohol poskytovať a zabezpečovať kvalitné kalibračné služby. Laboratórium je vybavené najmodernejšími kalibračnými prístrojmi a zariadeniami, ktoré nám umožňujú vykonávať presné merania a kalibrácie s vysokou presnosťou a účinnosťou.

Kombinácia odborných znalostí, skúseností, moderného vybavenia a profesionálnych priestorov nám umožňuje poskytovať kvalitné služby v oblasti kalibrácie prístrojov a zariadení. Neustále sa snažíme vzdelávať a inovovať naše procesy, aby sme splnili očakávania našich klientov.

Kalibrácia termokamery alebo pyrometra je nevyhnutnou súčasťou zabezpečenia presných výrobných procesov vo všetkých priemyselných odvetviach, ako aj vo vede a výskume.

Kalibrácia a jej význam

Čo znamená pojem kalibrácia?

Proces kalibrácie je vzájomné porovnanie dvoch meracích prístrojov. Kalibrované meradlo sa vždy porovnáva s referenčným meradlom alebo etalónom, ktorý je spojený s národnými alebo medzinárodnými normami. Bez tejto kontinuity by kalibrácia nebola presvedčivá. Vždy je tiež potrebné definovať a dodržiavať presný postup kalibrácie predpísaný akreditačnými orgánmi a medzinárodnými predpismi, vrátane presného merania, ale aj napr. systém riadenia dokumentácie a prevencie rizík. Kvalitu kalibračného laboratória, a teda aj presnosť samotnej kalibrácie, neurčuje len postup merania, ale aj vyhodnotenie celkovej neistoty, t. j. nielen neistoty kalibrovaného prístroja, ale aj neistoty referenčného štandardu, prostredia a celého kalibračného procesu.

Prečo kalibrovať s nami?

Od roku 2010 sa profesionálne zaoberáme termokamerami, pyrometrami a bezkontaktným meraním teploty, sme autorizovaným školiacim strediskom termografie, ročne organizujeme desiatky odborných kurzov a seminárov, sme odborným garantom mnohých firiem, ktoré potrebujú vo svojich procesoch presne a správne merať, spolupracujeme s výrobcami termokamier. Z tohto dôvodu rozumieme potrebám a postupom kalibrácie do najmenších detailov, aby sme mohli našim zákazníkom poskytovať kvalitné služby.

Aké prístroje kalibrujeme a v akých teplotných rozsahoch?

Termokamery a pyrometre v teplotnom rozsahu od -15 °C ... do +1 500 °C.

Prečo musíme kalibrovať termokamery a pyrometre?

V prípade, že sa po zakúpení prístroja nevykonáva jeho pravidelná kalibrácia, môže to mať za následok napr:

  • nesprávne meranie počas výrobného procesu, ktoré zhorší kvalitu výroby a poškodí dobré meno spoločnosti, čo môže mať za následok finančné straty alebo sankcie
  • nesplnenie požiadavky akreditácie ISO, interných predpisov alebo systému kvality
  • nedodržanie predpisov definovaných pre danú činnosť
  • neočakávané prestoje v dôsledku chýb merania prístroja
  • ekonomické straty
  • alebo zvýšené bezpečnostné riziko pre zamestnancov

Všetky meracie prístroje driftujú v čase, t. j. vykazujú počas svojej prevádzky nestabilitu merania. Stabilitu prístroja v priebehu času môže ovplyvniť to, ako je celý prístroj navrhnutý a z akých komponentov je vyrobený. Samotný drift môže byť ovplyvnený viacerými aspektmi, ako napríklad. vplyv vonkajšej teploty, vlhkosti, zaťaženia prístroja atď. Preto je potrebné kamery pravidelne kalibrovať podľa interných metrologických predpisov spoločnosti alebo podľa bežnej praxe, t. j. aspoň raz za dva roky.

Potrebujete kalibrovať svoj prístroj?